POUZDANOST I POVJERENJE KLIJENATA

Obratite nam se s povjerenjem

Obratite nam se s povjerenjem

Naš cilj je ostvariti Vaše pravo

Naš cilj je ostvariti Vaše pravo

Najekonomičnija rješenja za sve pravne probleme

Najekonomičnija rješenja za sve pravne probleme

Test alt text

Uspjeh:

98 %

O NAMA

Advokatski ured Irena Rakić je samostalan i neovisan advokatski ured koji se bavi pružanjem pravne pomoći domaćim i međunarodnim klijentima. Ured je osnovan 2015. godine u Odžaku, nakon višegodišnjeg rada sa advokatom-principalom Zoranom Rakić, čije radno iskustvo u advokaturi broji preko 40 godina. Nastavljajući obiteljsku advokatsku tradiciju i suradnju, naš rad bilježi mnoge uspješno okončane izvršne, parnične i krivične predmete, kao i predmete iz svih drugih oblasti prava.

Pridajući posebnu pažnju kontinuiranoj edukaciji i specijalizaciji, pomno pratimo i analiziramo domaću i stranu sudsku praksu, usmjereni na proaktivan i moderan način rada.

Obilježje advokatskog ureda Rakić je pružanje najadekvatnijeg pravnog savjetovanja, zaštita interesa stranaka, te praktičan i brz način sudjelovanja u rješavanju pravnih problema naših klijenata. Zalažemo se za vrijednosti koje su neophodne za suvremenu advokatsku praksu kao što su stručnost, etičnost, predanost ekonomičnim i jednostavnim rješenjima, razumijevanje poslovnih okolnosti klijenata, te pouzdanost i efikasnost.

Prije svega nastojimo izgraditi međusobno povjerenje sa strankama, steći uvid i razumijevanje u njihove poslovne potrebne, a sve radi pomne posvećenosti svakom od predmeta.

TRADICIJA ODVJETNIČKE OBITELJI

Nastavljajući obiteljsku odvjetničku tradiciju, nakon završenog Pravnog fakulteta na Tuzlanskom univerzitetu 2011. godine, odvjetnica Rakić stiče titulu magistre međunarodnog javnog prava na Američkom univerzitetu u Sarajevu, a tokom magistarskog studija radi kao pripravnica u UNHCR BiH i Vaša prava BiH.

Po okončanju pripravničkog staža kod odvjetnika-principala i položenog pravosudnog ispita u Sarajevu 2015. godine, odvjetnica se upisuje u imenik advokata i započinje s radom osnujući vlastiti odvjetnički ured u Odžaku.

Posvećena daljem razvoju obiteljske odvjetničke prakse, odvjetnica Rakić ponosno i profesionalno pruža pravnu pomoć, pravne usluge i pravne savjete fizičkim i pravnim osobama u svim pravnim područjima. Odvjetnica tečno komunicira na njemačkom jeziku i engleskom jeziku, te pruža pravne usluge na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.

Alt text

NAŠE USLUGE

GRAĐANSKO PRAVO
VANPARNIČNO PRAVO
IZVRŠNI POSTUPAK
RADNO PRAVO
KRIVIČNO PRAVO
PRAVO OSIGURANJA I NAKNADA ŠTETE
PRIVREDNO PRAVO
PORODIČNO, NASLJEDNO I BRAČNO PRAVO
UGOVORNO PRAVO
UPRAVNO PRAVO

GRAĐANSKO PRAVO

Najčešći postupci iz oblasti građanskog prava podrazumijevaju postupak utvrđivanja prava vlasništva i/ili posjeda na nekretninama i pokretninama, te njihov upis u katastar i zemljišne knjige, što je veoma bitno za bi se omogućio njihov pravni promet, odnosno, kupoprodaja ili poklon. Ovdje spadaju i sve tužbe kojima se štiti posjed ili vlasništvo od ometanja trećih lica, zabilježba spora radi zaštite i pribavljanje građevinskih i urbanističkih dozvola i saglasnosti.
U građanskopravnu oblast spadaju i postupak utvrđivanja i zaštite prava puta, nužnog prolaza i služnosti, zaštita od smetanja posjeda, postupak po tužbi radi sprječavanja štetnih imisija, zaštita korisnika prava građenja, tužba radi isplate duga, utvrđivanje postojanja kupoprodajne pogodbe, sudska zaštita suvlasnika i etažnih vlasnika, kao i mnogi drugi.

VANPARNIČNO PRAVO

Vanparnično pravo podrazumijeva postupke koji su ekonomičniji i kraći od klasične parnice te obuhvaća postupke poput: rasprave zaostavštine - ostavinski postupak, utvrđivanje međa, uređenje suvlasničkih odnosa, fizička dioba suvlasništva i dr.

IZVRŠNI POSTUPAK

Nakon uspješno okončane parnice često slijedi izvršni postupak u kojem se pristupa konkretnom izvršenu utvrđenih prava i obaveza iz sudskih presuda ili drugih izvršnih isprava. Neke isprave su takve prirode da su već izvršne te se direktno pokreće izvršni postupak.

RADNO PRAVO

Poslovanje privrednih subjekata podrazumijeva i uređivanje prava i obaveza poslodavaca i radnika iz kojih često nastaju sporovi, kako za poslodavce, tako i za radnike. Pružamo klijentima ostvarivanje i zaštitu prava iz radnog odnosa ili disciplinskog postupka, kako povodom povrede prava ili interesa radnika, tako i radi neizvršavanja obaveza iz radnog odnosa. Ovdje ubrajamo postupke poput naknade štete usljed povrede na radu ili usljed povrede nekih od odredaba Ugovora o radu ili odredaba zakona, zaštita od mobinga i diskriminacije, zastupanje u slučaju otkaza ugovora o radu ili drugačijeg prestanka radnog odnosa, idr. Osim ovakve zaštite, pružamo i sačinjavanje raznih internih akata i ugovora za poslodavce kako bi se radni odnosi što jasnije i preciznije uredili radi izbjegavanja spornih situacija.

KRIVIČNO PRAVO

Pratimo naše klijente od momenta prvog saslušanja u policijskoj upravi, pa kroz process istrage, optužbe i cjelokupnog krivičnog postupka, uključujući i postupak po žalbi. U krivici je blagovremeno angažovanje branitelja – advokata od ključne važnosti za pravilnu i sveobuhvatnu zaštitu prava i osiguranja pravilnosti i ubrzanja postupka, te eventualnog sporazuma sa tužiteljstvom.
Osim klasične krivice, zastupamo i u postupcima radi prekrašaja, te vršimo sastavljanje svih vrsta podnesaka u vezi sa prekršajnim i krivičnim postupkom (krivična prijava, zahtjev za vraćanje oduzetih stvari, podnošenje zahtjeva za naknadu štete i sl.)

PRAVO OSIGURANJA I NAKNADA ŠTETE

Postupak naknade radi pretrpljene materijalne ili nematerijalne štete može nastati iz raznih situacija. Neke od njih su nezgode izazvane udesom, povrede na radu, šteta nastala iz odgovornosti proizvođača stvari, šteta nastala klevetom – povreda ugleda i časti, strahom, fizičkim bolovima ili duševnim bolom radi naruženosti, radi umanjenja fizičkih aktivnosti. Idealno je štetu spriječiti te u te svrhe podnosimo zahtjeve otklanjanja opasnosti radi kojih bi šteta mogla nastati i dr.

PRIVREDNO PRAVO

Pružamo sveobuhvatnu zaštitu prava i obaveza naših klijenata koji su pravna lica. Pratimo vas počevši od osnivanja privrednog društva, pa do eventualnog stečajnog i likvidacionog postupka. Sačinjavamo svu potrebnu dokumentaciju za uspješno poslovanje privrednog društva, vršimo savjetovanje i rješavamo eventualne nastale sporne situacije iz radnih, poreskih i drugih odnosa koji nastaju redovnim poslovanjem jednog privrednog subjekta.

PORODIČNO, NASLJEDNO I BRAČNO PRAVO

Razne tužbe i pravni odnosi iz porodičnog, nasljednog i bračnog prava obuhvaćaju sačinjavanje testamenta, nasljedničkih izjava, zastupanje u ostavinskom postupku, te tužbe nužnih nasljednika u slučaju povrede njihovih nasljednih prava. Razgovarajte sa svojim advokatom o svom nasljednom dijelu ukoliko niste sigurni koliko iznosi i eventualnoj potrebi poništavanja testamenta ili utvrđivanja nužnog naslijednog dijela.
Osim razvoda braka, tužbi za izdržavanje, zahtjev za izmjenu odluke o izdržavanju, poseban akcent stavljamo na postupak za utvrđivanje bračne tekovine, koji se pokreće u slučaju kada je tokom bračne zajednice samo jedan od bračnih partnera upisan kao posjednik/vlasnik u katastarske i zemljišne knjige i ovakav postupak nije neuobičajen i u toku trajanja bračne zajednice, a ni u vanbračnoj zajednici.
Konsultirajte se sa svojim advokatom o pravima i obavezama iz svoje vanbračne zajednice jer ona uživa jednaku zaštitu kao i bračna zajednica!

UGOVORNO PRAVO

Sačinjavanje svih vrsta ugovora, kao i zastupanje u svim postupcima koji proizilaze iz prava i obaveza zasnovanih na osnovu ugovora (utvrđivanje, raskid, poništavanje).

UPRAVNO PRAVO

Sačinjavamo sve vrste podnesaka i žalbi protiv odluka upravnih organa, te vršimo savjetovanje i zastupanje u upravnim sporovima.

Što drugi kažu o nama

Mišljenje naših klijenata

Alt text

OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM

Jamčimo diskreciju i profesionalnost, punu posvećenost klijentima, redovnu komunikaciju i obaviještenost o stanju predmeta.

KONTAKTIRAJTE NAS

  KAKO DO NAS?

  Odvjetnički ured Irena Rakić
  Ul. Maršala Tita b.b.
  76290 Odžak

  Radno vrijeme:
  08:00 - 16:00

  Alt text

  Jamčimo diskreciju i profesionalnost, punu posvećenost klijentima, redovnu komunikaciju i obaviještenost o stanju predmeta.